Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

I. Definicje sklepu Grekos Shop Odyseas Doumas

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.grekosshop.com
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.grekosshop.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.grekosshop.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep działający pod adresem www.grekosshop.com , prowadzony jest przez Grekos Shop Odyseas Doumas, z siedzibą w Zielonej Górze (65-001) przy ul. Osadnicza 35, NIP: 9291243024, , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej Sprzedający).
4. Regulamin określa w szczególności:
    a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
    b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
    c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych. Złożenie zamówienia polega na: 
    a. wybraniu przez Klienta konkretnego produktu i jego ilości;
    b. umieszczeniu zamawianego Towaru w koszyku;
    c. zalogowaniu do Sklepu bądź rejestracja nowego użytkownika;
    d. potwierdzeniu chęci dokonania zakupu, oraz wybrania rodzaju transportu;
    e. wybór formy płatności;
    f. wskazaniu miejsca wysyłki towaru;
    g. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz informacji w nim zawartych.
6. Po uzupełnieniu powyższych informacji zostanie wysłane, na wskazany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia.
7. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.grekosshop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Grekos Shop Odyseas Doumas

1. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    a. podał, w trakcie rejestracji w Sklepie, dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
    c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
    b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
    d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu;
    e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
    f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, reklamacje w sklepie Grekos Shop Odyseas Doumas

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.grekosshop.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Grekos Shop Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Realizacja zamówienia następuje po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą równowartość zamówienia Klienta.
10. W przypadku rozpoczęcia procedury reklamacyjnej towar należy odesłać Sprzedawcy na adres: Grekos Shop ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra wraz z dokładnym opisem wady będącej przyczyną reklamacji oraz dowodem zakupu. Klient odsyła towar Sprzedawcy na własny koszt. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
11. Grekos Shop rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
12. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa w całości Klient. Reklamowany towar powinien być kompletny oraz w stanie niezmienionym.
 

V. Dostawa Grekos Shop Odyseas Doumas

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej UPS.
3. Rzeczywiste koszty dostawy zależne są od wielkości zamówienia, dlatego też ostateczna wartość zostaje wskazana w czasie składania Zamówienia. 
4. Przy zakupie towaru wartości minimum 200 zł. koszty przesyłki ponosi Kupujący. Za zakup towaru o wartości poniżej 200 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym: GREKOS SHOP, ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbiór towaru w innych, niż wymienione, godzinach jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby. Odbierając zamówiony Towar w sklepie stacjonarnym Klient może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
6. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24 godz., liczone od momentu zaksięgowania należności od Kupującego na koncie Sprzedającego. 
7. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych. 
8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia.
9. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. 
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie towaru spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Klienta.
11. Przesyłki są pakowane w opakowania zabezpieczające towar przed ewentualnymi uszkodzeniami. Jeżeli opakowanie uległo uszkodzeniu w transporcie lub zostało naruszone ( w szczególności zostały naruszone taśmy zabezpieczające lub stan opakowania przesyłki w inny sposób wskazuje na jej uprzednie otwarcie lub uszkodzenie), należy w obecności przewoźnika lub kuriera sporządzić protokół stwierdzający powyższe, nie odbierając towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.


VI. Ceny i metody płatności w sklepie Grekos Shop Odyseas Doumas
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana za pośrednictwem:
a. zwykłego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy w milenium, nr 19 1160 2202 0000 0003 4294 2798;
b. serwisu Przelewy 24
c. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym


VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej  umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie Towarów. 
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres: info@grekosshop.com Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
3. Zwracany towar należy odesłać na adres: GREKOS.SHOP, ul. Osadnicza 35  65-001 Zielona Góra, niezwłocznie po dokonaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
4. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. 
5. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ
  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl